Bestemmingsplanprocedure

De afgelopen tijd is er achter de schermen hard gewerkt aan de uitwerking van het plan. Het plan is inmiddels zo ver dat het officieel ingediend kan worden bij de gemeente. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de bestemmingsplanprocedure en nemen we u verder mee in het archeologisch onderzoek.

23 december 2021

Archeologisch onderzoek

In november is door Econsultancy een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein. Onder het plaggendek dat hier in het verleden is opgeworpen, liggen de resten van een of meer middeleeuwse erven uit de 13e/15e eeuw. De sporen zijn ingraafkuilen van waar eens houten palen van gebouwen als boerderijen, schuren of hooimijten hebben gestaan. Daarnaast is ook een grote hoeveelheid aardewerkscherven aangetroffen, waarbij het vooral gaat om resten van voorraadpoten. Aan de zuidelijke en westelijke rand van het terrein zijn sporen van historische bebouwing uit de 17e tot en met de 20e eeuw aangetroffen. Dit betekent dat een deel van het gebied archeologisch zal moeten worden opgegraven, wat naar verwachting in het voorjaar van 2022 zal plaatsvinden. Hierbij zullen dan de sporen van de oude bewoning in dit gebied worden vrijgelegd en worden veiliggesteld, waarna de voorbereidingen voor de bouw van start kunnen gaan. Ik wil graag meer weten over Econsultancy

 De donkere, aangekraste vlekken zijn ingraafkuilen van houten palen die waarschijnlijk deel hebben uitgemaakt van een boerderijgebouw. In het linker deel zie je ook een dubbele rij van kleine rondjes. Dat is waarschijnlijk de buitenwand van een gebouw.

Wat is een bestemmingsplanprocedure
Een bestemmingsplan bepaalt hoe de grond en gebouwen in een bepaald deel van de gemeente gebruikt mag worden, of ergens gebouwd mag worden en wat voor bebouwing dat mag zijn. Bestemmingsplannen gelden voor een langere tijd. De wettelijke procedure voor een bestemmingsplan bestaat uit twee fases. Tijdens deze fases kunnen belanghebbenden reageren op het plan. De gemeente neemt deze reactie mee als zij een besluit neemt.

Fase 1: ontwerp
De wettelijke procedure van een bestemmingsplan start met deze fase. Belanghebbende hebben zes weken de tijd hun zienswijze te geven. De ingediende zienswijzen worden samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien in een zienswijzennota.

Fase 2: Bestemmingsplan
De gemeenteraad neemt een besluit over de zienswijzennota en stelt het bestemmingsplan wel of niet (gewijzigd) vast. Het vastgestelde plan is opnieuw zes weken in te zien. In deze periode kunnen belanghebbenden tegen het plan in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als de termijn van zes weken voorbij is, treedt het bestemmingsplan in werking. Ook als er een beroep is ingesteld. Een bestemmingsplan is definitief wanneer er geen beroep is ingediend bij de Raad van State en de beroepstermijn voorbij is, of als er wel beroep is ingediend en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover uitspraak heeft gedaan.

Over de initiatiefnemer van het plan
Van Stiphout Projectontwikkeling is gevestigd in het Brabantse Sint-Oedenrode. Ons allereerste ontwikkelproject is een kwart eeuw oud. Het gaat om een straat met negentien rijwoningen. Het bleek een succesvolle aftrap voor Van Stiphout als projectontwikkelaar. In de afgelopen 25 jaar hebben we allerlei mooi en duurzame projecten ontwikkeld.